ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


EΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 11 Ν. 2472/1997 ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 5 Ν. 3471/2006, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1/1999 ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Σας ενημερώνουμε ότι η «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.  (Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 57Β, 15231 Χαλάνδρι, τηλ. 210-6965100 («Εταιρεία») :
(α) επεξεργάζονται, σύμφωνα με τους ν. 2472/1997 και 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων με τις εξής ιδιότητες :  Επισκέπτες των  ιστοσελίδων (website) www.pantelakis.gr    και www.research.pantelakis.gr ,  πελάτες επενδυτικών υπηρεσιών, εντολοδόχοι, αντίκλητοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου και εκπρόσωποι πελατών - νομικών προσώπων καθώς και υποψήφιοι πελάτες της (“Υποκείμενα») καθ’ όλη τη διάρκεια που απαιτείται για την πραγματοποίηση των κατωτέρω σκοπών επεξεργασίας τους  και
(β) καταγράφουν και αρχειοθετούν, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3471/2006 δεδομένα κίνησης.
Σκοπός της επεξεργασίας: πρόσβαση των Υποκειμένων στο www.pantelakis.gr  & www.research.pantelakis.gr , λήψη πληροφοριών μέσω των ανωτέρω ιστοσελίδων, υποστήριξη και παρακολούθηση των downloads των αναλύσεων της Εταιρείας, προάσπιση  των συμφερόντων της Εταιρείας και εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας (συμβατικών ή νόμιμων), πρόληψη, αποτροπή και καταστολή παράνομων πράξεων, αποτελεσματικότερη επικοινωνία και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των σχέσεων μεταξύ της Εταιρείας και των Υποκειμένων και (εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις και πάντως κατόπιν ειδικής προς τούτο συγκατάθεσής τους)  προώθηση των υπηρεσιών της Εταιρείας.

Αποδέκτης των δεδομένων είναι η Εταιρεία

Για όλα τα αναγκαία για την επίτευξη κάθε συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας στοιχεία : η Διοίκηση και οι υπηρεσίες της Εταιρείας.
Κάθε υποκείμενο δεδομένων, έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης, άρθ. 12 Ν. 2472/1997) και να προβάλλει εγγράφως και οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους (δικαίωμα αντίρρησης, άρθ. 13 ν. 2472/1997). Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας πρόσβασης και αντίρρησης μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατείας της «Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ», Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 57Β, 15231 Χαλάνδρι, τηλ. 210-6965100, φαξ 210-6929550), ηλεκτρονική διεύθυνση :  pantelakis@pantelakis.gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1.Εκαστος  χρήστης της παρούσας  ιστοσελίδας  θα συμμορφώνεται πλήρως με τους σχετικούς όρους χρήσης και τις οδηγίες της Εταιρείας που περιέχονται σε αυτήν.

2. Η Εταιρεία θα χορηγήσει στον χρήστη  Προσωπικό Κωδικό για την ασφαλή χρήση των υπηρεσιών της. Ο χρήστης  θα παραλάβει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσει τον μυστικό Προσωπικό Κωδικό (password) ώστε να αποκτήσει πρόσβαση. Κατά την πρώτη είσοδο στο σύστημα θα του ζητηθεί να αλλάξει τον μυστικό Προσωπικό Κωδικό και να ορίσει έναν νέο. Ο χρήστης  αναγνωρίζει ότι οι Προσωπικοί Κωδικοί του είναι μοναδικοί και αναλαμβάνει να τους φυλάσσει με κάθε επιμέλεια ώστε να αποτρέπεται η χρήση τους από οποιονδήποτε τρίτο ή μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο χρήστης χάσει τους κωδικούς του, θα ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρεία η οποία θα του χορηγήσει νέους Προσωπικούς Κωδικούς πρόσβασης. Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ανωμαλία, ζημία ή απώλεια τυχόν υποστεί ο χρήστης από τη μή εξουσιοδοτημένη χρήση των Προσωπικών Κωδικών μέχρι να λάβει ειδοποίηση του χρήστη περί απώλειας τούτου (ων).

3. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια, για παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, "σπάσιμο" κωδικών ή εσφαλμένες αναγραφές ή διαβίβαση μηνύματος ή βλάβη ή διακοπή ή συντήρηση των συστημάτων της Εταιρείας ή τρίτων προσώπων που συνεργάζεται η Εταιρεία ή για την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της  λόγω ανωτέρας  βίας ή  για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της Εταιρείας ή των υπαλλήλων της.

4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να διακόψει την παροχή της πρόσβασης με προηγούμενη ειδοποίηση.

Με την περιήγηση στο site: research.pantelakis.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies, σύμφωνα με την πολιτική cookies